Friday, November 22nd, 2013

bioshock infinite ❄ elizabeth ;; 60 icons.

[info]tronica
bioshock infinite's elizabeth
Read more... )
(Leave a comment)

bioshock infinite ❄ elizabeth ;; 51 icons.

[info]tronica
bioshock infinite's elizabeth
Read more... )
(Leave a comment)